Výstava ateliérových prací

Stará plaská cesta - Mariánský Týnec - Říční krajina

Bc. Jana Řípová

Anotace

Stará plaská cesta byla v minulosti důležitou spojnicí mezi klášterem v Plasích a poutním kostelem v Mariánském Týnci. Postupem času cesta ztrácela na významu, až se dochovaly do dnešních dob jen úseky uprostřed zemědělské krajiny bez vzájemného provázání. Společně s dalšími dvěma kolegy vytváříme dohromady urbanisticko-krajinářskou koncepci, kde se zabýváme vrstvami obnovy cestní sítě, říční krajiny a zeleně. Naším cílem je zlepšení prostupnosti územím, zvýšení ekologické stability a zásob podzemní vody. Ve své části zaměřené na říční krajinu se zabývám zvýšením retenční schopnosti krajiny pomocí přírodě blízkých úprav a zlepšením migrační prostupnosti v území podél břehů vodních toků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.