Ateliér IV

Krajinářsko-urbanistický projekt (Masterplan)

Cíle

Seznámení posluchače s problematikou krajinářského-urbanisticko projektu v širších souvislostech.

Zadání

Komplexní krajinářsko-urbanistický plán většího územního celku. Ateliér bude zaměřen převážně na krajinu nebo veřejný prostor, kontrolní mechanismy pro jeho vytváření a dlouhodobou perspektivu. Součástí projektu bude problémová mapa vyjadřující potenciál a limitující faktory, topografické analýzy, studie historických a kulturních podkladů, demografie, hydrologie, geologie, klima (převládající větry, kontrola zastínění atd.) rozbor stávající vegetace a doprava. 

Projekt musí řešit hmotovou dispozici budov, drobné architektury a inženýrských objektů, vegetaci a její kosterní druhovou skladbu, všechny formy dopravy, sítě, případně etapizaci provedení. Projekt bude zohledňovat principy tzv. zelené infrastruktury a územního systému ekologické stability. Tento projekt nelze zpracovat v ateliérech, které nedisponují urbanistickou expertízou.

Výstup

Analýzy budou součástí krajinného plánu (Masterplan). Plány v měřítku 1 : 5000 (Širší vztahy), 1 : 2000 anebo 1 : 1000, schematické nebo řezy nebo řezopohledy axonometrie nebo nadhledová perspektiva, další pohledy reprezentující návrh, u veřejných prostorů vybraný detail 1:200 až 1:500 a průvodní zpráva. Model ve vhodném měřítku.

Kritéria hodnocení

  • způsob práce během semestru – argumentace – zacházení s úlohou
  • účast na konzultacích
  • získané znalosti / dovednosti
  • realizovaný výsledek
  • prezentace (sdělnost + grafická úroveň) a ústní prezentace

 

520AT4 Ateliér IV si mohou studenti programu KA zapisovat v ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta, Trevisan, Plicka a Klokočka.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.