Výstava ateliérových prací

Anotace

Základnou myšlienkou bolo vytvorenie pešieho centralizovaného priestoru na križovatke Veleslavín. Automobilová doprava prechádza o úroveň nižšie voči súčasnému terénu, snahou je tak otvoriť priestor primárne pre peších a cyklistov, bez chaotického prestupu na križovatke. Budúci návrh zeleného koridoru podporuje novo navrhnuté lokality a prepája ich medzi nimi. Hmotové riešenie stavieb reaguje na mierku historickej a porepublikovej zástavby. Smerom od Evropské třidy sa hmotové usporiadanie zmenšuje a rozkladá na menšie celky, ktoré tak lepšie naväzujú so súčasnou okolnou zástavbou. Novo navrhnuté územia sú pretkané zeleňou, ktorá prechádza od pravidelného usporiadania po rozvolnenú voľne napojenú na zelený koridor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka