Ateliéry

Ateliér Klokočka

Ambice a pojetí ateliéru urbanismu na FA ČVUT

Cílem je vytvořit moderní atélier urbanismu, který se soustředí na aktualní a univerzální urbanistickou tvorbu. Na základě několika konkrétních projektových zadání se bude zabývat celou řadou urbanistických témat a vývojem vizí měst budoucnosti. Od prostorové a funkční analýzy, přes vytváření rozvojové vize a dále tvorbu urbanistických konceptů a scénářů navrhováním (research by design), až po syntézu všech studovaných prvků, čili vlastní návrh, masterplan, téze, manifesty, atd.

Prostředí v širším kontextu

Dlouhodobě udržitelné urbanistické projekty je třeba promýšlet v kontextu širšího celku – čtvrti, města, regionu i společenských a technologických změn.  Každý, kdo se dnes zabývá rozvojem měst, by si měl předem pokládat tyto otázky:

  • Jak vytvářet prostředí s vazbami na stávající okolí a jeho obyvatele?
  • Jak naplnit odlišné potřeby jednotlivých uživatelů prostoru?
  • Jak zlepšit obyvatelnost měst a posílit uživatelský komfort veřejných prostranství?
  • Jak zajistit dopravní dostupnost, která bude funkční a s obměnami využitelná i za dalších 30 či 50 let?
  • Jaké řešení je vhodné s ohledem na ekonomické možnosti města?
  • Jak podpořit celkovou udržitelnost návrhu?

Ateliér urbanismu si klade za cíl poukázat na význam mezioborové spolupráce. Součástí programové náplně kurzu by proto měly být přednášky a diskusní setkání s odborníky především z těchto vědních disciplín: sociologie, antropologie, demografie, psychologie, krajinářská architektura, dopravní inženýrství, projektový management, komunikace a dalších.

Současným rezonujícím tématem evropských měst je řeka a její integrace do života obyvatel. Proto je i velmi aktuálním tématem Prahy Vltava a její břehy. Jedním z mnoha témat toku Vltavy Prahou je odpočinek, rekreace a relaxace, ale i typ zástavby a funkční využití této strategické polohy. Transformace Rohanského ostrova v Praze, autoři: Charles-Antoine Grignard, Kristýna Hanušová, Tereza Chvojková, Lukáš Kalivoda.
V letním semestru jsme řešili transformaci území cukrovaru v Modřanech, hledali jsme koncepty, které vycházejí z existujících vizí metropolitního plánu Prahy pro dané území, ale současně jsme rozvíjeli nové vize na transformaci podobných městských částí. Navrhovaná řešení měla obsahovat aktuální urbanistická témata, nové formy dopravy i koncepty řešení kvalitních veřejných prostorů. Autoři: Daniel Homola, Michaela Štěrbová, Barbora Stejskalová.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka