Výstava ateliérových prací

Ústí nad Labem - Předlice

Bc. Richard Návojský, Bc. Tatiana Amosova

Anotace

Projekt je obnovou územia Předlíc v meste Ústí nad Labem. Náš koncept územia je zatraktívniť ho postindustriálnou krajinou a technologickým parkom na vývoj vedy a výskumu. Obnovujeme a dopĺňame štruktúru Nových Předlic a vytvárame ďalšie bývanie v severnej časti územia pre predpoklad vyššej zamestnanosti v technologickom parku, zachovonom priemysle a v kultúrnej oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka