Výstava ateliérových prací

Pevné a tekuté

Karolína Krajčíková

Anotace

Návrh má kultivovať - aby napomáhal k prepojenosti a aby podporoval udržateľnejšie formy dopravy (aj keď automobilová nie je z návrhu vyradená). K tomuto záveru dopomohla aj samotná analýza Holešovíc, pomocou ktorej som mala určiť priestorovo vhodný pozemok na mrakodrap/y. Severná časť Holešovíc sa ukázala ako najprijateľnejšia, kvôli nízkej hustote zástavby (tá dovoľuje odvážnejšie vstupy v súlade s Pražskými stavebnými predpismi) ako aj proximite dopravných prepojení. Samotné domy sú jednoduché, fasády v pravidelnom rastri svojou jemnou farebnoťou priestor rozihrávajú. Mrakodrapy sú umiestnené na križovatke ciest, medzi nimi figuruje verejný priestor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch