Výstava ateliérových prací

PŇOVIZE

Anna Sedlmajerová

Anotace

Cílem krajinářsko-urbanistické studie je kultivovat intravilán a extravilán obce Pňovice s přihlédnutím k specifickým potřebám venkova a místí krajiny. Snahou předkládaného návrhu je vytvoření příjemného prostředí pro život místních lidí, zvířat i rostlin. Návrh respektuje a rozvíjí hodnoty obce a nastiňuje řešení problémů, které vyplynuly z průzkumů a rozborů. Studie se zaměřuje na osm oblastí – úpravu veřejných prostranství, urbanistické řešení a regulaci nové zástavby, podporu komunitního a kulturního života v obci, zajištění sociálního bydlení a startovacích bytů, cyklodopravu, propojení sídla s krajinou, obnovu a tvorbu alejí a stromořadí a práci s domácími druhy vegetace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta