Ateliér V

Krajinářský projekt

Cíle

Zpracovat zadání ze všech oblastí veřejného (nebo i soukromého) prostoru v České republice nebo v zahraničí.

Zadání

Úloha s jasným programem nebo koncepční práce. Předpokládá se spoluúčast na formulování úlohy a programu. Na rozdíl od Ateliéru IV. je důraz na detailní zpracování úlohy. Měřítko 1: 500 a menší. Měřítko dílčích částí nebo detailů musí být adekvátní zobrazovanému subjektu.(1:200.1:50.1:20 atp.)

Například

Návrh nového veřejného prostoru případně rekonstrukce existujícího prostoru. Jako podklad může sloužit stávající situace anebo nový koncept reagující na identifikovatelnou potřebu. Další možností je zpracování projektu krajinných zásahů v současné nebo historické krajině. Připouští se domácí nebo mezinárodní soutěžní zadání. Sem patří např. náměstí, sportoviště, dětská hřiště většího rozsahu, hřbitovy, památníky, komunitní zahrady, rekonstrukce parku nebo zahrad, památkově chráněný objekt, botanické a zoologické zahrady, výstavy apod.

Přestože nejde o realizační projekt, dokumentace topografických změn - výškové body a vrstevnice budou součástí návrhu. Základní vegetační prvky budou druhově definovány. Součástí bude i mobiliář, koncept osvětlení a příklady použitých materiálů. Projekt bude dokumentován vhodnými grafickými prostředky, pracovním a konečným modelem a textem. Pokud budou v návrhu výrazné terénní modelace bude modelování součástí návrhového procesu. Součástí bude i portfolio zahrnující proces a konečný návrh.

Metoda práce

Kontinuální práce a pravidelná účast, rešerše seminárních realizovaných projektů, rozbor řešené lokality (širší vztahy, analýza zadání), průběžné prezentace – program – prostorový koncept – materiály – konstrukce – návrh – úvahy o grafické prezentaci a verbální prezentace návrhu ve stanoveném rozsahu.

Kritéria hodnocení

  • způsob práce během semestru – argumentace – zacházení s úlohou
  • účast na konzultacích
  • získané znalosti / dovednosti
  • realizovaný výsledek – užití materiálů / konstrukce
  • prezentace (sdělnost + grafická úroveň)

520AT5K Ateliér V si mohou studenti programu KA zapisovat v ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.