Výstava ateliérových prací

Mostotvornosť

Alica Komiňáková

Anotace

Centrum mesta je z histórie charakteristické vyššou hustotou zástavby, malebnosťou. Do druhej polovice 20. storočia to tak bolo aj v Moste, no reprezentatívnosť nahradila honba za ťažbou. Dnes je hustota zástavby na tomto mieste veľmi nízka, dominanty obklopujú prázdne plochy bez pohybu. Budovy sú rozosiate v doline pod Šibeníkom a namiesto atraktívneho verejného priestoru a života vídame počas prechádzky iba odstavné plochy pre automobily. 
Ako do budúcna naložiť s modernistickou zástavbou?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel