Výstava ateliérových prací

Bílina

Alexandra Sypeňová

Anotace

Semestrálna práca sa zaoberá reguláciou nekompaktnej urbanistickej štruktury mesta Bílina. S mestom je nepochybne spätá rozsiahla tažba, ale zároveň i premena krajiny. Práca je zameraná na rekultivaciu a jedinečné dotvorenie charakteru bývalého lomu Bílina. V okolí tejto unikátnej plochy je navrhnutá rekreačná, kultúrna a športová oblasť. Navrhovaná zóna prepojuje krajinu s mestom, prekonáva bariery v rôznych formách a vytvára priestor pre aktivny i pasívny oddych. Návrh udáva nový charakter prázdnych plôch mesta a preveruje možnosti prepojenia jeho rekultivácie s krajinou. Zaoberá sa oslabeným jádrom mesta ktorý sa nachádza na pomedzí dopravného koridoru a rieky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel