Výstava ateliérových prací

Nová tvář Nákladní ulice

Leóna Petraníková

Anotace

Územie týčiace sa pozdĺž Nákladnej ulice a v blízkosti Horného námestia tvorí nesúladne usporiadaná zástavba menších objektov zameriavaných prevažne na drobný priemysel a služby. Na území nachádza niekoľko historicky chránených objektov pri Hornom námestí a taktiež menšie industriálne solitéry v centre územia. Vzhľadom na potenciál tejto lokality a jej dostupnosť do centra, vychádza náš urbanistický koncept z prepojenia a prístupnosti územia s jeho okolím. Vytvoriť chýbajúce obytnú zástavbu, doplniť občiansku vybavenosť, oživiť pôvodný charakter, zatraktívniť vnútroblok bezbariérovým prístupom a tým ju začleniť do funkčného celku štruktúry mesta. Návrh vychádza z dotvorenia chýbajúcej zástavby a zvýraznenia uličnej čiary pozdĺž Nákladnej ulice, ktorá nadobúda potenciál mestského bulváru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov