Výstava ateliérových prací

Vršovická residua

Bc. Karel Kajnar

Anotace

Území mezi Vršovicemi a částí Praha Michle přejímá charakter elementu železnice, který působí na okolní městskou strukturu omezujícím nátlakem. Tomuto prvku se zásadně podřizuje veškeré jeho okolí, je jím bez schovívavosti přeřezáno. Následkem je část městské struktury, která díky nedostatku přísunu živin a kyslíku odumírá jak v rovině materiální, reprezentováno nezakořeněnou změtí neměstotvorných objektů, tak v rovině lidské úvahy. Nedostačující propojenost severní a jižní strany linie železnice negativně ovlivňuje kvalitu pobývaní v jejím okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán