Výstava ateliérových prací

Konzervace dílčí části torza hradu a zámku Zvířetice

Ing. arch. Eliška Houdová

Anotace

Projekt řeší konzervaci dílčí části hradního torza hradu a zámku Zvířetice. Celý návrh je založen na zásadě konzervativního přístupu k památce. Oba návrhy (jak konzervační, tak návrh rekonstrukce) kladou striktní důraz na zachování torzálního charakteru objektu, zásahy nenarušují siluetu a vzhled památky a jsou maximálně podřízeny autenticitě dochovaného stavu. Veškeré návrhy oprav, stabilizací, konzervací či rekonstrukcí dílčích prvků jsou podloženy nálezovými situacemi, či historickými prameny. Šetrně nakládají s dochovanými konstrukcemi a prvky a při jejich provádění budou využity výhradně tradiční stavební postupy a technologie. Cílem je s respektem k vžitému obrazu torza stabilizovat a zakonzervovat památku v nálezovém stavu při zachování výpovědní hodnoty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa