Závěrečné práce

KONVERZE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH STRUKTUR V OLOMOUCI

Tomešek Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt olomouckého prstence nabízí odpověď na konfrontaci městského sídla a krajiny. Za páteř návrhu lze považovat konverze bývalých pevností z 19. století, kterým koncepce krajinného uspořádání dodává ztracený význam. Ideová studie představuje vizi přechodu mezi krajinou urbanizovanou a produkční jako prostupného pásu ekosystémů, který celé město obepíná, vymezuje a skrze klíny do něj i vstupuje. Návrh bilancuje bonitu zemědělské půdy, současnou zástavbu a stávající přírodní oblasti. Okružní i radiální propojení naplňuje potenciál unikátního rekreačního, ekologického a kulturně-historického celku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.