Závěrečné práce

FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ STUDIE ÚZEMÍ BROWNFIELDU V KOŠICÍCH

Lazorová Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Štúdia navrhuje funkčné a priestorové riešenie brownfieldu nachádzajucého sa na severe Košic. Územie sa nachádza v oblasti, ktoré je vymedzené riekou Hornád zo západnej strany a železničnou traťou z východnej strany.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.