Závěrečné práce

Smíchovské předmostí železničního mostu

Bc. Vanda Pálková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat vybraný výsek území, najít jeho nejzásadnější problémy a nalézt pro něj vhodnou funkční náplň a formu uspořádání a toto dále zpracovat formou urbanisticko-architektonického návrhu. Vybraným výsekem území se stalo předmostí železničního mostu na Smíchově; cíp vymezený řekou Vltavou z východu a jihovýchodu, ulicí Strakonickou, resp. Svornosti ze západu a ulicí Vltavskou ze severu. Jedná se o cennou lokalitu, ležící sice přímo v širším centru města, avšak zároveň na samém jeho okraji, ve velké rozvojové oblasti Smíchova. Ocitáme se na rozhraní pevného “kamenného města” a jeho suburbie; v místě jakési brány do města při příjezdu z jihu. Výsledkem je koncept nového využití území, zahrnující změny dopravního systému, funkční a prostorové vymezení nově navrhovaných i regenerovaných obytných městských bloků a rámcová studie dvou nově navrhovaných objektů zásadně kvalitu území ovlivňujících.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.