Závěrečné práce

Holešovický trojuholník

Bc. Andrej Kacera

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je lokalita v Prahe 7, Holešovice vymedzená ulicami Veletržní a Strojnícka. Cieľom projektu je riešiť územie od základného urbanistického konceptu a analýz stavebného programu až po samotný architektonicko-projektový návrh. Dôraz je kladený na tvorbu vhodnej mestskej zástavby zmiešaného charakteru, vrátane nového riešenia parteru v bezprostrednej blízkosti lokality – zvýšenie obytného štandardu v tejto časti mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.