Diplomové práce

Umělecko - průmyslové centrum Lihovar

Bc. Ondřej Zavřel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉ CENTRUM LIHOVAR\ Areál bývalého lihovaru Zlíchov je umístěn v nejjižnějším cípu Smíchova a má potenciál se v budoucnu stát novým centrem místního a částečně celoměstského významu.Umělecko-průmyslové centrum je otevřené mezioborové zařízení poskytující prostory pro výuku a experimentování s materiály. Umožňuje mezioborové setkávaní a spolupráci studentů z různých vysokých škol v rámci mezioborových předmětů a projektů a formou otevřených workshopů. Dílny jsou vybaveny stroji a nástroji pro obrábění kovu, dřeva, skla, hlíny a kamene a umožňují experimentovat s jejich kombinacemi. Studovny umožňují duševní práci, konzultace i malé přednášky a prezentace. Střední škola umožňuje všestranné vyučování pro 120 žáků a má k dispozici vlastní ateliery a studovnu. V areálu je menza. Interakčním prvkem mezi vnitřním chodem školy a veřejností je veřejná knihovna a studovna s kavárnou a přednáškové sály s možností uspořádání malého kongresu, informačních přednášek nebo prodejní výstavy výrobků. Centrum poskytuje prostory pro pořádání zájmových večerních kroužků pro širokou veřejnost. \KONCEPT FUNKČNÍHO HMOTOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ \Koncept rozmístění jednotlivých funkcí vychází ze stávajícího hmotového a urbanistického uspořádání. Základním kamenem jsou tři prostory, které jsou vzájemně propojeny páteřní komunikací a postupně se otevírají. Od jihu je to uzavřený vnitroblok, částečně otevřený průchozí dvůr a prostor otevírající se na východ. Vnitroblok je určen k odpočinku a studiu studentů, případně jako dílna pod širým nebem a je bez přístupu veřejnosti. Průchozí prostor dvoru (atrium) se stane vstupem do školy, studoven, ateliérů mistrů a dílen bude uzavíratelný. Otevřený prostor se stane veřejným prostorem a haly, které přiléhájí k západní straně budou určeny pro interakci s veřejností tedy knihovně a přednáškovým sálům. \Do dílen a studoven se bude vstupovat ze západu od zastávky tramvaje komunikačním krčkem. Střední škola bude mít vlastní vstup ve východním křídle nové budovy z atria. Další podružný vstup bude v západní fasádě nové budovy. V úrovni 2.np bude nová budova propojena s 2.np budovy bývalé administrativy. Prostor varné síně poslouží jako lapidárium, výstavní síň a muzeum historie lihovaru. Bude též částečně používán k odpočinku studentů, meetingu a jako komunikace. Bývalé laboratoře se stanou hlavní vertikální komunikací s novým schodištěm a výtahem propojující podzemní parkoviště pod vnitřním dvorem pro 30 automobilů se všemi úrovněmi. V severním konci nové budovy uzavírající atrium z východu bude umístěna menza. Zásobování bude zřízeno z vnějšku areálu ze sdíleného prostoru. Atrium lze uzavřít. \Dílny hmotově oddělují veřejnou část od studoven a střední školy. Avšak je ponechán průchod mezi bývalou potašovnou a objektem přilehlým ke komínu odkud jsou dílny také zásobovány. V bývalé potašovně jsou umístěny stroje a nástroje pro obrábění materiálu a také CNC centrála. V objektu u komínu kovárna a sklárna případně malá slévárna. Z veřejného prostoru orientovaného k řece lze projít předsálím poslucháren a recepcí knihovny na západní stranu k tramvajové zastávce. V severním cípu knihovny bude kavárna. Celý prostor (vnitřní i vnější) je navržen jako čítárna a studovna a bude pokryt bezdrátovou sítí a vybaven venkovními zástrčkami. Do veřejného prostoru bude ústit východ z podzemního parkoviště pro 70 míst, do kterého se sjíždí ze sdíleného prostoru rampami na východní straně veřejného prostoru. \PŘÍSTUP K REVITALIZACI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU \Cílem mého projektu je zachovat areál jako historickou stopu v kontextu nového urbanistického uspořádání. Tedy nepracovat se stávajícími objekty jako se zátěží brzdící rozvoj území ale nalézt takové hmotové a funkční řešení, které nově využije stávající zástavbu a její dlouhá léta se vytvářející vztahy a formu. Dle mého názoru právě kontinuita vývoje je největší kvalitou areálu. Tato kontinuita se otiskuje do urbanistické formy i do zařízení a detailů jednotlivých staveb. Pokud chceme tuto kontinuitu zachovat musíme zachovat funkční a urbanistickou hierarchii areálu. Pokud zachováme pouze dominanty ("varnou síň" a komín potašovny), ztratí tyto objekty v nové zástavbě své dosavadní postavení a funkci a přestanou být dominantami. Stanou se pouze rezidui minulosti bez kontextu. \Ondřej Zavřel (z autorské zprávy)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.