Diplomové práce

Současná vesnice - Jenštejn

Bc. Jan Kopecký

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku suburbánního prostředí a využití vesnických brownfields po zemědělské velkovýrobě v příměstské lokalitě pražské městské aglomerace. Vlastním zadáním je znovu využití areálu bývalého JZD v obci Jenštejn. Výstupem je urbanistická studie možného rozvoje dané lokality vč. řešení návazností na stávající vesnickou zástavbu. Provozní náplň lokality je orientována na nerušící produkční činnost s důrazem na kombinaci s bydlením.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.