Ateliéry

Ateliér Kohout–Tichý

Zaměřujeme se především na projekty spojené s bydlením, respektive s obýváním vystavěného prostředí obecně. Klíčové je porozumět obytné kvalitě staveb a prostředí ve všech měřítkových úrovních – od typologie bytu přes měřítko domu, souboru, lokality až po velikost města a krajiny.

Na zadáních spolupracujeme s různými městy nebo investory, abychom se co nejvíce přiblížili reálnému zadání. Projekty následně vystavujeme v jednotlivých městech, aby si je mohla prohlédnout i veřejnost či politická reprezentace města. A vy pak můžete lépe pochopit jak lidé vaše návrhy vnímají. 

V letním semestru 2022-23 se budeme věnovat urbanistickému rozvoji města Tábor. Kromě urbanismu budou součástí zadání občanské a bytové stavby.
SUŠICE :-) V letním semestru 2022 jsme při hledání vize rozvoje spolupracovali s městem Sušice. Celkem jsme připravili 13 studentských projektů, které se věnovaly nejen urbanistické koncepci města, ale také na jednotlivých parcelách hledaly jak umístit novou občanskou vybavenost i konkrétní podobu míst. Výstava projektů proběhla na místní radnici v říjnu 2022.
Projekty do Sušice se věnují hledání a popisu dlouhodobé vize rozvoje města. Ukazují, jakou péči je potřeba věnovat struktuře veřejných prostranství, jak využít potenciál prostoru u řeky, jak přistoupit k prázdným pozemkům uvnitř hranic města, jak vyřešit komplikovaná území, v jakých kapacitách a jak se město může do budoucna rozvíjet ve stávajících hranicích. Důležitým tématem bylo i hledání současných forem zástavby individuálního bydlení, které reflektují aktuální trendy především v oblastech environmentální a sociální udržitelnosti a kombinace rodinného bydlení a drobného podnikání. Cílem studentských projektů bylo navrhnout celkovou vizi udržitelného rozvoje vybraných částí města založenou na pochopení a vztahu zástavby vůči okolní krajině i stávajícím hodnotám města a krajiny.
OSTRAVA!!! V letním semestru 2021 jsme na zadání spolupracovali s městem Ostrava a Městským ateliérem prostorového plánování MAPPA. Výstava představuje práce studentů z našeho ateliéru a ateliéru Evy Špačkové z Fakulty stavební VŠB v Ostravě, který s námi spolupracoval. Projekty se věnují problematice dlouhodobě udržitelné transformace sídlištních lokalit v Ostravě. Návrhy se zabývají především celkovým urbanistickým rozvojem těchto lokalit, jejich potenciály a limity rozvoje, jak se mohou různé typy sídlišť rozvíjet a měnit do budoucna, či jak mají reflektovat současné požadavky environmentální, sociální, ekonomické i kulturní oblasti udržitelného rozvoje. Součástí výstavy jsou i podrobnější návrhy budov občanské vybavenosti na sídlištích. Projekty jsou prezentovány na výstavních panelech a formou modelů, které byly pro tuto výstavu vyrobeny formou 3D tisku.
V Chocni jsme připravili výstavu studentských projektů pro veřejnost s cílem prezentovat na konkrétních projektech možnosti urbanistického rozvoje města. Ukazují, jakou péči je potřeba věnovat struktuře veřejných prostranství, jak využít potenciál prostoru u řeky, jak oživit prázdné pozemky uvnitř hranic města, či jak přistoupit ke komplikovaným územím, aby vznikla místa, kde se lidé budou cítit dobře. Důležitým tématem byly i návrhy zástavby individuálního bydlení, které reflektují aktuální trendy především v oblastech environmentální a sociální udržitelnosti. Cílem studentských projektů bylo navrhnout celkovou vizi udržitelného rozvoje vybraných částí města založenou na pochopení a vztahu zástavby vůči okolní krajině i stávajícím hodnotám města. Projekty byly prezentovány na modelech v měřítku 1:500, cílem bylo připravit situaci tak, aby návštěvník mohl porovnat stávající a navrhovaný stav. Z tohoto důvodu byly modely umístěny na konzolách nad vytištěnou ortofoto mapou města, aby bylo porovnání obou situací zřetelné.
Výstava prací studentů ateliéru Michala Kohouta a Davida Tichého ve výstavní síni galerie Města Říčany, jejímž cílem bylo seznámit občany s možným naplněním potenciálu rozvoje lokality před nádražím v Říčanech. Výsledkem je návrh malé městské čtvrti připravené podle principů udržitelného rozvoje, posilující obytnou kvalitu vystavěného prostředí s důrazem na řešení veřejných prostranství. Celkem bylo vystaveno přes 20 projektů, včetně modelů, které nejlépe dokumentovaly jednotlivé návrhy. Výstava byla připravena ve spolupráci se zástupci města Říčany.
Spolupráce dvou atelierů s městem Pardubice měla za cíl prověřit ve dvou lokalitách možnosti jejich rozvoje, respektive zástavbu obytnými domy organizovanými do městských bloků. Ty byly rozděleny mezi jednotlivé studenty, kteří měli možnost věnovat se ve svých návrzích nejen stavbám samotným, ale také sdíleným a veřejným prostranstvím, prověřování specifických typů zástavby či struktury bloků. Výsledkem práce byl návrh různorodého živého města, prezentovaný na konci semestru společným modelem.
Na fotografii je společný model nové výstavby v Havlíčkově Brodě, který vytvořili studenti našeho a dalších dvou ateliérů FA. Jejich úkolem bylo představit potenciály urbanistického rozvoje města. V menším měřítku studenti doplňovali proluky města polyfunkčními budovami s občanskou vybaveností, ve větším měřítku zkoumali potenciál koncepce dostaveb v městské struktuře, revitalizací sídlišť i transformací brownfieldů jako alternativy zastavování okolní krajiny. Model města byl vystaven v Havlíčkově Brodě, kde se s ním mohli seznámit všichni občané města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout