Diplomové práce

Brána do města

Bc. Edita Vávrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řešené území se rozkládá na pravém, severně orientovaném břehu Vltavy a lze ho charakterizovat jako jižní předpolí Štefánikova mostu rozkládající se podél dvou hlavních kompozičních os: V Z-V směru je to ulice Lannova, která na západ dál pokračuje jako ulice Řásnovka a de facto kopíruje průběh říčního koryta, v S-J směru ulice Revoluční. Území je tvořeno nábřežním prostorem, který je charakteristický solitérními budovami velkých měřítek a společenských významů. Směrem dál od řeky je prostor ve druhém plánu definován hranou kompaktní městské zástavby rozličného charakteru. Existence pásu rozvolněné zástavby, vzniklé v prostoru, sevřeném z jedné strany novou náplavkou a z druhé historickou stopou původního města je pro Prahu typická. Urbanisticky je toto místo nedokončené již 70 let a v minulosti se konalo několik soutěží, které měly navrhnout řešení. Cílem projektu bude vytvořit objekt v důstojném pojetí k okolní zástavbě, který nahradí stávající neorenesanční dům a vyřeší tak situaci na předpolí Štefánikova mostu, kde je příjezd do Revoluční ulice z jedné strany rámován palácem Merkur od Jaroslava Fragnera, z druhé strany však ulice končí štíty domů sloužícími jako reklamní plocha.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.