Diplomové práce

Revitalizace sídliště pro nové potřeby - příklad sídliště Modřany

Bc. Kateřina Pšeničková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce hledá možné strategie budoucího směřování panelových sídlšť, reprezentované sídlištěm Modřany. Cílem bylo přiblížit monofunkční sídlište k fungujícímu soběstačnému celku. Je kladen důraz na práci se zelení a veřejným prostorem. Práce se zaměřuje na 2 lokality, na centrální oblast Modřan a na část okrajovou, kde je vyzkoušen koncept car-free.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.