Diplomové práce

Obytná čtvrť Plzeň Slovany

Bc. Veronika Lípová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická studie nové obytné čtvrti na území bývalých kasáren v Plzni – Slovanech. Práce navazuje na předdiplomní seminář, který byl zaměřen na analýzu vybraných příkladů obytných čtvrtí v Evropě. Úkolem studie bylo nalezení vhodné městské struktury reflektující potřeby města s jasnou vazbou na okolí. Stavební program a kapacity byly navrhnuty na pozadí společenského kontextu s cílem vytvořit obytné prostředí iniciující kvalitní sociální život a fungující sousedství. V rámci měřítek oblasti a čtvrti bylo ve zkoumaném území definováno lokální centrum, vyhledána optimální struktura veřejného prostoru a navrženy přehledné vazby na širší okolí. Postupně řešení sestoupilo až do detailu území s cílem zobrazit vztahy mezi domy a prostředím kolem nich.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.