Diplomové práce

Hřbitov Cheb

Bc. Michaela Gregorová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Funerální architektura se stává tématem velmi aktuálním. Je to důsledek chování a vývoje společnosti, která se za posledních padesát let, tedy od doby, kdy u nás vznikly architektonické typy smutečních síní a krematorií, diametrálně změnila. Je to reakce na změnu religiozity, na proměnu hodnot, myšlení i životního stylu. Je nástrojem, který může dnes odmítané a odsouvané téma smrti opět přiblížit a pomoci ji lépe překonat. Důvodem pro zpracování této studie byla potřeba zareagovat na současný stav pohřbívání ve městě Cheb. Srovnání současných požadavků ze strany společnosti se stávajícími možnostmi, přihlédnutí k vývojovým tendencím, reakce na současný stav a návrh odpovídajících modelů pro pohřbívání.  Pro projekt bylo nezbytné na problematiku pohřbívání pohlížet v širším kontextu. Prvotně zanalyzovat společnost a její chování z hlediska pohřbívání jako celek, zhodnotit současné možnosti pro rozloučení. Druhotně pohlédnout na situaci v Chebu a definovat konkrétní varianty. Na základě analytických podkladů získaných v průběhu práce vznikla varianta alternativního řešení - pietní místo - důstojný prostor k pohřbení, rozloučení i vzpomínání, umístěný v krajině nad městem. Místo, které primárně nepřipomíná smrt, ale spíše park. Kde se manipuluje pouze s popelem. Místo, které je alternativou i pro ty, pro které obřad znamená setkání blízkých, sklopení hlavy, zamyšlení se - třeba i beze slov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.