Ateliéry

Ateliér Hanson

Odborný asistent

Ateliér stírá rozdíly mezi architekturou a krajinářskou architekturou a představuje systémově regenerativní a strukturálně pevné návrhy. Témata v ateliéru odhalují vztahy mezi vystavěným, společenským a přírodním prostředím prostřednictvím různých typů projektů v různém měřítku a v různých městských, příměstských a venkovských prostředích. Základem pro všechny tyto projekty je harmonizace vystavěného prostředí, které slouží lidským a společenským zájmům a vytváří regenerační vztah s přírodními systémy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

The union of the built environment and natural systems.

Více

Dodržujeme procesní rámec, který začíná cvičeními, při nichž se studenti hluboce ponoří do řešeného místa a osobně se seznámí s tématem a lokalitou. Poté připraví intuitivní návrh, tzv. první záblesk, se zaměřením na vnímané problémy a příležitosti, které mohou být cenným přínosem pro vystavěné prostředí. „První záblesky“ jsou potom použity k zjištění toho, co zatím nevíme, a vědět potřebujeme – a na základě těchto otázek jsou pak identifikována data potřebná k sesbírání. Analýza těchto dat je následně shrnuta ve formě narativní (SWOT analýza) i grafické (omezení a potenciál). Na základě těchto informací se připravuje grafická a textová vize, z nichž vzejdou hlavní cíle jako vyjádření toho, co je nezbytné, aby se vize stala realitou.

Pro každý cíl je zpracována alternativa řešení, která řeší pouze tento cíl. Oblast možných řešení tvoří sbírka vybraných alternativ. Každá alternativa se vyhodnotí na základě ostatních cílů. Na základě těchto hodnocení je určen směr pro vypracování konečného návrhu. Proces vývoje je průběžně veden analýzou a nevyhnutelně vede k návratu k předchozím fázím v procesu, jako je shromažďování nových údajů a provádění dalších analýz.

Součástí ateliéru jsou také vícedenní workshopy a exkurze, průběžné a závěrečné prezentace s externími hosty.

V zimním semestru 2017/2018 jsme v ateliéru navrhovali městské ekologické vzdělávací centrum pro Prahu 7. Tato městská část je ze tří stran obklopena řekou Vltavou a disponuje celou škálou okrajových částí. Studenti ateliéru měli navrhnout objekt na břehu Vltavy, kde by děti z Prahy 7 měly možnost zkoumat a objevovat vztah mezi přírodou a zastavěným prostředím a experimentovat s ním. Každý student měl sám najít optimální místo pro výstavbu tohoto centra. Vizualizace: Anais Chaumier.
Roudnice nad Labem: Vize budoucnosti. V ateliéru jsme rozvažovali nad centrem města a identifikovali jsme klíčové možnosti zajištění kvalitního veřejného života ve městě, napojení na řeku jako přednost kvalitního života a propojení centra města s železnicí a cyklistickými stezkami. Studenti pracovali společně a zkoumali, analyzovali a pojmenovávali různé možnosti. Každý si pak vybral konkrétní strategii, kterou rozvinul do návrhu. Vizualizace: Mariana Rodriguez.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV