Ateliér II – střední měřítko

Veřejná prostranství a člověk, Návrh parku, náměstí, uličního prostoru, hřbitova, rituálního prostoru, dálničního odpočívadla, sportoviště.

V Ateliéru II budou studenti řešit návrh ve středním měřítku. Typickým zadáním bude např. městský park, ve kterém budou kromě samotného návrhu studenti konfrontováni zejména s přemýšlením v urbanistických souvislostech a vztazích v urbánním veřejném prostoru. Doporučuje se pracovat s modelem jako nástrojem navrhování od samých počátků procesu. 

Ateliér II tvoří z pohledu měřítka návrhu a společenského charakteru kontextu důležitý přechod v rozdílném přístupu k tvorbě u návrhu veřejně přístupné krajiny na jedné straně a prostorově omezeného veřejného nebo soukromého prostoru na straně druhé.

Požadované výsledky

Portfolio (rešerše, analýza zadání a programu, dokumentace procesu včetně datování, perspektivy, návrh na digitálním nosiči, model ve vhodném měřítku) plakát dle instrukcí vedoucího ateliéru. Plakát bude obsahovat detailní výškopis, případně vrstevnice, řezy, vzorové profily, hospodaření s vodou, zásahy do vegetace atp.

Ateliér jako studie pro bakalářskou práci

Pokud bude projekt v tomto ateliéru zvolen jako základ pro studii a následnou bakalářskou práci, musí splňovat požadavky a kritéria kladené na bakalářský projekt na FA ČVUT v Praze a odpovídat obsahově náplni podrobně stanovené specificky pro Ústav krajinářské architektury. Rozsah musí být zvolen tak, aby bylo možné projekt řešit celý anebo jeho ucelenou, logicky oddělitelnou část. Úloha musí být řešena komplexně, od analýz až po koncept řešení základních detailů.

520AT2K Ateliér II - střední měřítko si mohou studenti programu KA a AUKA zapisovat v ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.