Ateliér VI

Krajinářský realizační projekt

Cíle

Ateliér seznámí posluchače s problematikou provádění dokumentace staveb krajinářské architektury. Realizační projekt bude zpracován na projekt, jehož návrh byl úspěšně dokončen v jednom z povinných anebo volitelných ateliérů. Rozsah bude určen vedoucím ateliéru podle parametrů závazných pro Ústav krajinářské architektury a bude odpovídat svým rozsahem dokumentaci nutné pro stavební řízení s tím, že bude rovněž obsahovat tabulky výměr a cen základních komponentů návrhů.

Součástí závěrečného portfolia bude nejen technická zpráva, ale i zápisy z konzultací se specialisty (statika, hydraulika, doprava, osvětlení, arboristika atp.) Plán údržby např. ve formě manuálu, případně návrh etapizace prací bude rovněž připojen.

Ateliér seznámí posluchače s problematikou konstrukčního projektu. Na podkladě vlastního krajinářského návrhu vypracovaného v rámci předchozích ateliérů zpracovávají studenti konstrukční projekt v úrovni dokumentace pro provedení stavby.

Způsob zadání

Vedoucí ateliérového projektu, který je podkladem pro realizační projekt, stanoví ve spolupráci s odbornými konzultanty rozsah projektu.

Požadované výsledky

Projekt splňující zadání, všechny jeho jednotlivé přílohy včetně textových částí dokumentace.

Kritéria hodnocení

  • způsob práce během semestru – argumentace – zacházení s úlohou
  • účast na konzultacích
  • získané znalosti / dovednosti
  • realizovaný výsledek – užití materiálů / konstrukce / progresivnost řešení
  • udržitelnost
  • úplnost a jasnost dokumentace
  • prezentace (grafická úroveň)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková