Diplomní projekt – DP (KA)

Cíle

Diplomní projekt je kvalifikační prací, která by měla prověřit schopnosti studenta zvládnout samostatně krajinářský projekt v celé jeho komplexní šíři. Úkol musí prověřit jak teoretické a technické znalosti studenta, tak jeho schopnost analyzovat složitý problém a navrhnout jeho komplexní řešení

Způsob zadání

Písemné zadání je odsouhlasené děkanem fakulty, specifikuje program i rozsah odevzdání

Metoda práce

Kontinuální samostatná práce, rešerše realizovaných projektů, rozbor řešené lokality (širší vztahy, analýza zadání), program – prostorový koncept – materiály – konstrukce – návrh – úvahy o grafické prezentaci. Diplomnímu projektu předchází povinný předmět diplomní seminář. 

Požadované výsledky

Komplexní návrh dle zadání (výkresy + fyzický model, portfolio / kniha).

Kritéria hodnocení

  • zacházení s úlohou
  • získané znalosti / dovednosti
  • realizovaný výsledek – užití materiálů / konstrukce
  • prezentace (sdělnost + grafická úroveň)

Diplomní projekt je hodnocen posudkem vedoucího práce a oponentním posudkem, závěrečné hodnocení je součástí státní závěrečné zkoušky a probíhá obhajobou před komisí.

Projekt diplomové práce si mohou studenti programu KA zapisovat v ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan.

Související předměty

520DSN Diplomní seminář – DSN (KA)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.