AKADEMICKÁ soutěž FA

PRO PODPORU UMĚLECKÉ, TVŮRČÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI PEDAGOGŮ A STUDENTŮ NAŠÍ FAKULTY

Děkan Fakulty architektury ČVUT vyhlašuje Akademickou soutěž pro rok 2024

Podpora je udělována v kategoriích:

a) Odborná publikace - Podpora je určena zejména na odborné knihy a recenzované nebo impaktované články, které splňují standardní požadavky na odbornou publikaci v daném oboru (nové poznatky, ISBN, ISSN, recenzní posudky, pozn. aparát, rejstřík, anglické resumé atd.). Preferována jsou díla dvojjazyčná nebo cizojazyčná a díla publikovatelná on-line formou open access. Finanční podpora slouží k úhradě dílčích externích prací spojených s dokončováním odborných textů autorů z FA nebo vzniklých a publikovaných na půdě FA. V případě knihy zejména k úhradě nákladů na jazykové korektury, recenzní posudky, grafiku, tisk, ilustrace a licence; u odborných článků k úhradě nákladů na open access nebo ilustrace. Z podpory lze hradit mzdy interních zaměstnanců*kyň a stipendia studujících FA v celkové výši max. 10 % dotace. Z podpory nelze hradit občerstvení. Tato podpora není určena na cestovní výdaje spojené s konferencí a poplatek za konferenci! Na to je určen Fond mobility. Doporučené rozpětí podpory 5 – 150 tis. Kč

b) Překlad - Podpora je určena na překlady a korektury cizojazyčných odborných textů (např. kniha, kapitola v knize, příspěvek ve sborníku, článek v recenzovaném nebo impaktovaném časopise). Podpora slouží k úhradě překladů odborných textů autorů z FA nebo vzniklých a publikovaných na půdě FA. Z podpory nelze hradit mzdy interních zaměstnanců*kyň a stipendia studujících FA. Preferována je spolupráce s překladateli z řad rodilých mluvčích. Doporučené rozpětí podpory 5 – 100 tis. Kč

c) Prezentace výsledků pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti - Podpora je určena zejména na prezentace dlouhodobých výsledků pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti, např. formou výstavy (organizované mimo prostory FA), vyzvané přednášky, monotematického čísla časopisu, průvodce k exkurzi nebo knihy bez standardních vědeckých parametrů. Preferována jsou díla vymykající se z běžné semestrální výuky, reprezentující soustavně a dlouhodobě pěstovaná témata, kolektivní dílo, díla dvojjazyčná nebo cizojazyčná, obohacující mezioborový profil a dialog na FA, její veřejný obraz a další rozvoj. Finanční podpora slouží k dofinancování výše uvedených aktivit, k úhradě dílčích externích prací spojených s organizací a dokončováním těchto aktivit a s prezentací výstupů odborné i laické veřejnosti; např. na organizační zajištění, honorář pro přednášející nebo konzultanty nebo komisi, jazykové korektury, ilustrace a licence, materiál, grafické práce, tisk, dopravu materiálu, pojištění výstavy apod. Z podpory lze hradit mzdy interních zaměstnanců*kyň a stipendia studujících FA v celkové výši max. 10 % dotace FA. Z podpory nelze hradit občerstvení a standardní semestrální výuku, výkony s ní spojené, nebo díla jednotlivce. Doporučené rozpětí podpory 20 – 150 tis. Kč

d) Tvůrčí činnost -Podpora je určena zejména na organizaci workshopů, soutěží, konferencí, design-build projektů, tj. tvůrčích činností, které obohacují mezioborový profil, dialog a prostředí FA a vymykají se z běžné semestrální výuky. Preferovány jsou aktivity mezinárodní a vstupující do veřejného diskursu. Finanční podpora slouží k dofinancování výše uvedených aktivit, k úhradě dílčích externích prací, např. na organizační zajištění, honorář pro přednášející, konzultanty nebo komisi, jazykové korektury, ilustrace a licence, materiál, grafické práce, tisk, dopravu materiálu, pojištění apod. Z podpory lze hradit mzdy interních zaměstnanců*kyň a stipendia studujících FA v celkové výši max. 10 % dotace FA. Z podpory nelze hradit občerstvení a standardní semestrální výuku, výkony s ní spojené, nebo díla jednotlice. Doporučené rozpětí podpory 20 – 150 tis. Kč 

Termíny:

  • 1. kolo přihlášek do 26. 1. 2024
  • 2. kolo přihlášek do 14. 6. 2024

O udělení podpory rozhoduje Ediční rada FA ČVUT ve složení: D. Hlaváček, P. Vorlík, J. Calta, P.
Kratochvíl, K. Pučerová, J. J. Tesař, I. Šestáková, J. Vorel, H. Nezpěváková

Výstupy podpořených projektů musí být evidovány v RUV nebo ve V3S (RIV).

 

Zde naleznete odkaz na elektronický formulář žádosti: https://forms.office.com/e/PUYJYGHiT3.

Před vyplněním žádosti byste měli mít předpřipravené tyto informace pro usnadnění vyplnění formuláře:

- rozpočet (věcné náklady, služby, cestovné, osobní náklady - DPP, DPČ, odměny, stipendia)

- míru zapojení žadatele

- anotace a zdůvodnění významu díla (min. 300 - max. 1000 znaků)

- harmonogram prací

Příjem žádostí je do 14. června 2024.

 

 

 

Výstupy podpořené z akademické soutěže FA 

Architektura v rozšířeném poli - mezioborový doktorandský workshop organizovaný doktorandy FA ČVUT a FUA TUL
Kniha prof. Václava Girsy Postižen pamětí aneb život architekta, který neměl ambice.
Výstava Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního dědictví. Řešitel za FA doc. Martin Pospíšil, FSv prof. Pavel Ryjáček, foto: Jan Zikmund
Workshop "Dřevo – dávný i moderní materiál architektů", který proběhl na Šumavě pod vedením řešitele doc. Pavla Ullmanna. 
Workshop Architektura v rozšířeném poli

Kontakt

mgr. gabriela thompson

+420 224 35 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.