Publikace

Východoslovenský amerikánsky dom

Mgr. Maroš Volovár

Obdobie prvej republiky je na východnom Slovensku vyvrcholením konštrukčného a výtvarného vývoja roľníckeho domu, jeho „barokovou“ etapou. Obytný štandard, pozvoľne rastúci už od zrušenia poddanstva, tu prudko rastie vďaka kapitálu Amerikánov1 – protagonistov veľkej vlny pracovnej emigrácie, ktorá zachvátila Uhorsko od konca 19. storočia. Smerovala najmä do USA ale i Južnej Ameriky, Kanady či západnej Európy („Belgikáni“). Na domáce pomery nadštandardný zárobok sa investoval v prvom rade do nákupu poľnohospodárskej pôdy a následne do výstavby nebývalo reprezentatívneho domu a jeho hospodárskeho zázemia. Staviteľmi domov dodávaných spravidla „na kľúč“ boli miestni profesionáli vyškolení v mestskom prostredí a uplatniaci najmodernejšie materiály a technológie i kreatívne „zľudovené“ dekoratívne koncepty neskorej secesie a art deco. Aplikáciou týchto vymožeností na tradičné, zväčša ešte jednotraktové obytno-hospodárske dispozície vznikol jedinečný fenomén tzv. „amerikánskych domov“. Príspevok predstavuje charakteristické znaky, materiály a prvky týchto objektov, ktorých stavebné a výtvarné kvality a kultúrnohistorický význam si zaslúžia našu pozornosť. Ich posledné autentické ukážky práve zanikajú.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten