Publikace

Obhospodařovaná krajina

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Příspěvek je zaměřen na kulturní hodnoty běžně zemědělsky obhospodařované krajiny. V úvodu charakterizuje současný stav ochrany kulturní krajiny v České republice. Ukazuje, že dosud neřešeným tématem zůstává identifikace zdrojů kulturních hodnot prostředí, které charakterizuje většinu území státu, jejich hodnocení a odpovídající průmět do nástrojů pro managementu krajiny. Dosud neuspokojivě řešený problém představuje jak správné rozeznání charakteristik krajiny a krajinných jevů, které spoluvytvářejí specifický obraz zemědělsky obhospodařované krajiny, tak zejména pochopení významu skladebných částí tohoto obrazu. Ten netkví jen v oblasti vizuální, ale podstatně souvisí s historickým kontextem jejich vzniku. Příspěvek informuje o konceptu časoprostorového modelu historické krajiny, který je předveden jako východisko pro porozumění významu jevů v krajině a krajinných charakteristik, jejichž původní kontextuální vazby buď zanikly nebo nejsou již běžně srozumitelné. Je založen na rekonstrukci historických vrstev podoby krajiny a identifikaci procesů, které vedly z přechodům z jedné vrstvy do druhé. Obecně popsaná metoda, která těží z paralely se stavebně-historickým průzkumem. Na analýzu krajiny však tento postup dosud nebyl využit. Poznání jednotlivých jevů v době jejich živé funkce dovoluje snáze rozeznat a hodnotit mnohdy obtížně srozumitelné relikty starších podob krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten