S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obhospodařovaná krajina

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Příspěvek je zaměřen na kulturní hodnoty běžně zemědělsky obhospodařované krajiny. V úvodu charakterizuje současný stav ochrany kulturní krajiny v České republice. Ukazuje, že dosud neřešeným tématem zůstává identifikace zdrojů kulturních hodnot prostředí, které charakterizuje většinu území státu, jejich hodnocení a odpovídající průmět do nástrojů pro managementu krajiny. Dosud neuspokojivě řešený problém představuje jak správné rozeznání charakteristik krajiny a krajinných jevů, které spoluvytvářejí specifický obraz zemědělsky obhospodařované krajiny, tak zejména pochopení významu skladebných částí tohoto obrazu. Ten netkví jen v oblasti vizuální, ale podstatně souvisí s historickým kontextem jejich vzniku. Příspěvek informuje o konceptu časoprostorového modelu historické krajiny, který je předveden jako východisko pro porozumění významu jevů v krajině a krajinných charakteristik, jejichž původní kontextuální vazby buď zanikly nebo nejsou již běžně srozumitelné. Je založen na rekonstrukci historických vrstev podoby krajiny a identifikaci procesů, které vedly z přechodům z jedné vrstvy do druhé. Obecně popsaná metoda, která těží z paralely se stavebně-historickým průzkumem. Na analýzu krajiny však tento postup dosud nebyl využit. Poznání jednotlivých jevů v době jejich živé funkce dovoluje snáze rozeznat a hodnotit mnohdy obtížně srozumitelné relikty starších podob krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten