Publikace

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově. Postřehy k okolnostem bádání a jejich interpretačním důsledkům.

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Architektura kostela byla v posledních desetiletích spojována s činností huti městského farního kostela v Chebu. Nový rozbor se vrací ke starší časnější dataci založené na sledování vztahu s cisterciáckou architekturou a jejím významným ohniskem ve Wormsu. Názor souznívá s novým historickým výzkumem poměrů v držení Potvorova, kde vznikly podmínky pro výstavbu reprezentační svatyně již před rokem 1200. Kontakty světských stavebníků s cisterciáckou řádovou hutí jsou pravděpodobné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten