Publikace

"Panský dům" v Týnci nad Labem: Dějiny vzestupů a úpadků jednoho domu

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Mezioborová studie srovnává a kombinuje výsledky archivního, stavebněhistorického , restaurátorského a v omezené míře i archeologického průzkumu. Cílem bylo ukázat informační potenciál, který může budova poskytnout k poznání ducha jednotlivých období, ambicí a cílů majitelů. Nejde primárně o "velké" dějiny, ale o pozorování stop života, zachyceného ve struktuře budovy. byla tam i období, kdy obecné dějiny ovlivnily podobu budovy a její dějiny. Výzkum identifikoval a popsal stavební fáze a úpravy, z nichž je zřejmé, že podoba domu reflektuje společenské postavení svého majitele. První fáze ukazuje dům ve městě raného novověku, kde několik generací mělo právo várečné a provozovalo hospodu. Dům patřil členyům místní šlechty a rychtářům. Později patří generalu Melasovi, státnímu zamestnanci s dlouhodobým pravidelným příjmem, a jeho rodině. Toto období představuje reziduum barokní feudální kultury na maloměstě kolem r.1800. V následující době v polovině 19. stol.dům patří poloagrárnímu živnostníkovi , potéi živnostníkům i průmyslové éry konce 19. století až do 2. světové války..

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten