Lidé

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Michael Rykl se specializuje na obytné typologie středověku a raného novověku, historické konstrukce a stavebně historické průzkumy v souvislosti s problematikou památkové péče. Po studiích na Fakultě architektury ČVUT v Praze nastoupil v roce 1991 jako terénní památkář do Památkového ústavu středních Čech. Od roku 1995 samostatně připravoval stavebně historické průzkumy a současně sbíral zkušenosti při studijních pobytech v Německu. Současně od roku 1992 působil jako odborný asistent při fakultě architektury ČVUT v Praze, kde v roce 2008 obhájil titul docenta. Michael Rykl se podílel na řadě titulů –namátkou můžeme zmínit Románské domy v Praze nebo trojdílnou Encyklopedii českých tvrzí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.