Publikace

Výpověď stavební historie domu čp. 509 pro poznání dějin Havelského Města

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Vněkolika částech popsaný výzkum domu č.p. 509 přinesl poznání nejen stavebních metod a transformace obrazu jednoho z staroměstských domů v fázích gotické I a III, ale je inprizmatem výstavby celého města v daném období.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten