S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Sledování udržitelného rozvoje území

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Pro oblast životního prostředí byla vytvořena řada normativních ukazatelů / indikátorů, které používáme pro hodnocení, zda stav či změna stavu v území je v souladu s požadavky ekologie, hygieny či ochrany přírody a krajiny: tyto indikátory zpravidla považujeme za vyhovující i pro posouzení udržitelného rozvoje v environmentálním pilíři. Odlišná situace je ve vztahu k hospodářskému rozvoji a soudržnosti společenství: zde lze jen velmi obtížně stanovit mez, kterou je možné považovat za ještě udržitelnou. Rozbory udržitelného rozvoje území, jež jsou od roku 2007 součástí povinně pořizovaných územně analytických podkladů obcí a krajů, používají namísto kvantitativních indikátorů empirické soudy v podobě analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT). Tento postup sice může jednorázově nahradit kvantitativní analýzu, nelze jej ale využít pro monitoring a benchmarking různých území a vyjádření trendů rozvoje na základě vytváření časových řad údajů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten