S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hodnoty v koncepci územního plánu

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Příspěvek se zabývá problematikou ochrany a rozvoje hodnot v území ve vztahu ke koncepci územního plánu. Identifikuje hodnoty, které mohou být koncepcí chráněny a jejichž změna může vést k nutnosti tuto koncepci přehodnotit, a navrhuje systém hodnocení míry této změny. Vznikl na Českém vysokém učení technickém v Praze jako součást výzkumného projektu WD-07-07-4 "Koncepce územního plánování a disparity v území".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten