Publikace

Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Šedesátá léta představují v poválečné architektuře hraniční období. Výpověď dobového tisku je sice výmluvná, ale do značné míry ideologická a zdaleka ne vyčerpávající. Sdělení pamětníků jsou proto pro objektivní zachycení historie jedním ze základních pramenů poznání. V roce 2002 jsme oslovili architektonickou veřejnost s cílem vytvořit sborník autentických osobních vzpomínek, který by přispěl k sebereflexi vývoje architektury a urbanismu v Čechách a na Slovensku. Texty jsou doplněny málo známými, často dosud nepublikovanými fotografiemi, plány a odkazy. Publikace vznikla na Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT v Praze za podpory výzkumného záměru Ministerstva školství VZ - MSM č. 214500027 a na FA STU v Bratislavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.