Publikace

Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Monografie Areál ČVUT v Praze-Dejvicích představuje podrobnou stavebně-historickou sondu, která by měla na modelovém příkladu velké investiční akce nastínit názorové proměny a širší souvislosti vývoje naší architektury po zlomovém roce 1958. Téma vysokoškolského kampusu je mapováno na pozadí meziválečné koncepce nové městské čtvrti Dejvice, tvorby jednotlivých autorů, tragikomických tlaků rigidního socialistického stavebnictví a nezřídka velmi komplikovaných vnitřních vazeb. Texty vychází převážně z archivních materiálů a jsou s důrazem na autentickou dobovou atmosféru doplněny málo známými, často dosud nepublikovanými fotografiemi, plány a odkazy. Monografie vznikla na Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT v Praze jako součást výzkumného záměru Ministerstva školství VZ - MSM č. 214500027 Šedesátá léta v československé architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten