S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Analýza vztahu obyvatelstva k transformaci těžební oblasti Podkrušnohoří

Transformace těžebních regionů nepředstavuje pouze činnosti spočívající v odstraňování škod po těžbě, ale musí zahrnovat mnohem širší škálu aktivit přispívajících k celkové obnově území a návratu člověka do funkčního prostředí. Tento komplexní přístup se však v českém prostředí velmi pomalu promítá do územně plánovacího procesu. K zohlednění místních specifik je přitom zcela neopomenutelným aktérem místní obyvatelstvo. Hlavní pozornost je věnována revitalizaci těžební oblasti Podkrušnohoří, přičemž vztah obyvatel k regionu je pro jeho budoucí směřování klíčový. Provedený sociologický výzkum analyzoval postoje obyvatelstva Podkrušnohoří k současnému socioekonomickému vývoji regionu a probíhajícím těžebním i post-těžebním aktivitám. Výsledky průzkumu byly dále doplněny a podpořeny názory zástupců samosprávy obcí a měst. Výzkum přispívá k hlubšímu pochopení, jakým způsobem je vnímán tento strukturálně postižený region jeho obyvateli, jaké jsou významné faktory, které mají vliv na jejich postoje, a jaké mohou mít případné dopady na území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten