Publikace

Teória a veda v architektúre a urbanizme: päťdesiat rokov časopisu A&U

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Časopis Architektúra & urbanizmus završuje 50. rok svojho vychádzania. Štúdia sa zaoberá analýzou obsahu jeho jednotlivých čísiel. V roku 1953 vznikol na Slovenskej akadémii vied v Bratislave Ústav stavebníctva a architektúry, kde pôsobili aj architekti a urbanisti. V čase politického uvoľnenia v druhej polovici 60. rokov pripravili vydávanie tohto časopisu. Bol to časopis, ktorý bol koncentrovaný na architektúru a urbanizmus a najmä bol zameraný na publikovanie vedeckých a teoretických príspevkov. To bol nezvyklý počin v dimenzii celého vtedajšieho Československa. Vďaka svojej systematickej polstoročnej práci sa vypracoval i v medzinárodnej dimenzii a je registrovaný v databázach Thompson Reuters Arts and Humanities Citation Index a v Current Contans – Arts & Humanities, SCOPUS, RIBA a CEEOL. Za uplynulých 50. rokov vyšlo spolu 148 čísiel a dvojčísiel, v ktorých bolo vyše 800 štúdií. Ak k nim pripočítame aj drobné a krátke príspevky a recenzie (do rozsahu dvoch strán) priniesol časopis viac ako 1100 príspevkov od 460 autorov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten