Publikace

Melková, Pavla, Role veřejného prostoru v současné tvorbě města

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Esej hledá způsoby a formy, kterými je možné definovat a zakotvit kulturně společenské hodnoty - ideový obsah města - v jednotlivých stupních strategického a územního plánování města, možné způsoby jejich ztělesnění skrze urbánní prostředí, nástroje garance jejich zohledňování a především možné formy jejich aplikování do reálné tvorby měst. Definice těchto hodnot v rámci plánování musí být srozumitelná, prakticky aplikovatelná a v neposlední řadě slučitelná se současným legislativním prostředím plánování. Navzdory tomu, že z přirozenosti operuje spíše v měkkých pojmech, musí obstát i v konkurenci tvrdých, měřitelných technických pojmů. Současně by měla odrážet skutečnou společenskou poptávku po těchto hodnotách anebo ji iniciovat, tak aby bylo možné učinit je skutečně předmětem obecného sdílení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten