Publikace

Pozícia záhradného a krajinárskeho architekta v študijných a plánovacích procesoch v Českej Republike

Cieľom tohto príspevku je predstaviť práve prebiehajúcu vedecko-výskumnú činnosť na Ústave priestorového plánovania FA ČVUT pod vedením Henryho Hansona. Výsledky budú súčasťou spracovávanej dizertačnej práce s názvom "Mesto ako organizmus". Predmetom tohto príspevku je na jednej strane definovať vnímanie krajiny ako anglického slova "landscape" a tým definovať i rolu ZaKA architekta v študijných a plánovacích procesoch. Výskum sa zaoberá možnosťami a typom štúdia ZaKA v Českej republike, prechodom do praxe, uplatnením, členstvám v profesijných skupinách a procesmi autorizácie. Práca si za cieľ kladie odbúrať pomyselné hranice a otvoriť dialóg medzi plánovacími profesiami akými sú architektúra, ZaKA, urbanizmus a územné plánovanie. Na druhej strane kriticky hodnotí nedostatočný rešpekt a pozíciu tejto profesie, ktorý sa odráža ako na školách tak i v praxi. Jedným z použitých zdrojových dokumentov je "Príručka pre uznanie a akreditáciu odborných vzdelávacích programov krajinnej architektúry" (IFLA, r.2008).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten