Publikace

Hledání podstaty hlavních činitelů utvářejících podobu venkovských sídel v 19. století a na počátku 20. Století v okolí Prahy

Mgr. Ludmila Hůrková

Ve svém výzkumném projektu bych se ráda zaměřila na stavebně historický vývoj agrárních obcí v okolí Prahy a na proměnu jejich podoby v důsledku blízkosti velkého města. Důraz bych kladla na druhou polovinu 19. století s přesahem do století dvacátého, přibližně do počátku první světové války. Malá vzdálenost od velkého průmyslového centra se velmi silně projevila nejen na urbanistické struktuře jednotlivých sídel, ale i na typologii jednotlivých staveb, jejichž proměna vycházela z odklonu od zemědělské výroby a změny životního stylu jejich obyvatel. Tento proces probíhal v bezprostřední blízkosti Prahy rychleji než na vzdálenějším českém venkově. Smyslem práce je tudíž podchycení specifiky vývoje těchto obcí na pozadí obecných vývojových trendů tehdejšího českého venkova. Hypotézu bych ráda obhájila prostřednictvím výzkumu v obcích v blízkosti Prahy, z nichž některé byly připojeny k hlavnímu městu v 60. a 70. letech dvacátého století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten