Publikace

Pražské sdílené prostory a teorie Shared space

Mgr. Anton Ostakh

Následující text je věnován úvodu do problematiky sdílených prostorů ve světové teorii i praxi a přehledu prozatímních výsledků výzkumu provedeného v Praze. Je představen úvod do konceptu shared space, problematizace konceptu, řešený problém, cíl výzkumu a metody výzkumu. Dále autor sděluje data získaná během empirického výzkumu a srovnává je s teorií shared space. Stručně jsou charakterizovány výsledky průzkumu české a zahraniční legislativy, která reguluje provoz ve sdílených prostorech. Závěr obsahuje hodnocení dosavadního výzkumu a nastínění dalších etap.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten