Publikace

Rozbor faktorů a podmínek vývoje parametrů produktivity studia na ČVUT v Praze pro období 2004-2008

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Vývoj počtu studentů a jejich rozložení na jednotlivých fakultách ČVUT budou ovlivňovat v období 2004-2008 dva dlouhodobě působící faktory: počet narozených dětí v l. 1985-89 a postupně narůstající zájem studentů o humanitní obory.Efektivita studia je parametr vnitřně strukturovaný a vyžaduje hlubší rozbor. V této práce je přihlédnuto k faktorům, které ovlivňují odchod studentů z ČVUT během 1. a 2. ročníku. Je sledován vývoj faktoru kvality studentů v prvních dvou ročnících a faktor atraktivity fakult a studijních programů, který působí na motivaci k ukončení studia a k získání kvalifikace ve studovaném oboru. Ve zprávě jsou zveřejněny výsledky 1. analytického týmu komise pro rozvoj a výzkum, který působí při AS ČVUT, spolu s výhledy a doporučeními pro období 2004-2008.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten