Publikace

Ropný zlom: k některým možným prostorovým dopadům

Ing. arch. Tomáš Peltan, Ph.D.

Ropný zlom patří bezesporu mezi nejdůležitější jevy, se kterými se budeme muset v nejbližší budoucnosti vypořádat. Úvodní část článku shrnuje základní informace o ropném zlomu a s ním spojenou kontroverzi a stanovuje vstupní podmínky pro tento příspěvek. Pozornost je věnována také možným alternativám ropy. Druhá část se zabývá zdůvodněním zájmu o prostorové dopady a následně jednotlivým předpokládaným prostorovým dopadům ropného zlomu. Po shrnutí některých triviálních, ale přesto závažných možných dopadů je věnována pozornost stručnému přehledu dopadu na vztah města a venkova a zemědělství, průmysl, prostorovou granularitu a sídelní strukturu, zmíněn je také sociální rozměr tohoto jevu. Závěrečná část je věnována možnostem analýzy, v první řadě možnosti analýzy vztahu akcesibility a mobility jako indikátoru závažnosti krátkodobých dopadů a možnostem některých souvisejících analýz.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten