Výzkumné projekty

Urbánní ekonomie sídlišť

Projekt je zaměřen na výzkum modernistických sídlišť. Práce má za cíl doplnit výzkumné téma sídlišť o urbánně-ekonomický pohled. V České republice žije téměř jedna třetina populace na sídlištích. Nezastavěný prostor této modernistické urbánní struktury zaujímá přibližně 70% plochy, která je v podstatě zároveň i veřejným prostorem. Údržba těchto ploch představuje oproti jiným typům městské zástavby větší ekonomickou zátěž z veřejných prostředků, nebo při její stejné výši představuje adekvátní snížení péče o takový prostor. Kvalita a využitelnost veřejného prostoru přitom dlouhodobě ovlivňuje sociální a ekonomickou udržitelnost a stabilitu tohoto prostředí. Přesto hlavní péče a investice do sídlišť míří převážně do samotných panelových domů, vnější obálky budovy, a to především kvůli zlepšení tepelně energetických vlastností budovy a dobíhající životnosti fasád a vnějších výplní otvorů. Stále více se objevující investice vynaložené na zvýšení kvality veřejných prostor, které jsou z velké části řešeny jako nekoncepční zásahy do sídlištní struktury a není ojedinělé, že pozdější koncepční zásahy ztěžují či přímo znemožňují. Výzkum se tedy zaměřuje na sídliště jako celek, především na nezastavěný prostor této urbánní struktury a snaží se evaluovat a popsat kvalitu vystavěného prostředí a zhodnocení její možné transformace na vybraných studiích pomocí aplikace výpočtového modelu, který zhodnotí náklady a přínosy. Zaměřuje se na situaci v České republice a čerpá ze zkušeností ze světa. Dále analyzuje oblast urbánní ekonomie, která není v ČR tolik rozšířeným oborem. Ověřuje a uplatňuje terminologii, ukazuje prostudovanou část oblasti hodnot a kvality veřejného prostoru, vystavěného prostředí. Inspiruje se aplikací metod evaluace hodnot v jiných oborech, například v ekologii, ve studiích přírodních ekosystémů, kde jsou evaluační metody často využívány pro převod kvality a přínosů do finanční roviny. Hlavní část práce, jejíž zpracování je předmětem této žádosti o grant SGS, se

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.