Výzkumné projekty

Identifikace, klasifikace a skladba důlní těžební techniky (strojů) v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve

Předmětem projektu je jasná charakteristika a identifikace současného stavu a pozůstatků (reliktů) důlní těžební techniky, jakožto součásti průmyslového dědictví regionu Ústeckého kraje. Metodologický soupis této vrstvy průmyslu pojmenuje a pomocí mapových dokladů také doloží aktuální situaci a stav těžební techniky v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve (SHP). Studie dále ověří možnosti adaptability či nového využití dříve jen monofunkčně využívaných zařízení a technologických pozůstatků těžby. Projekt se věnuje aktuální problematice mapování strojů a důlní techniky nejen v aktivních plochách těžby, ale také v oblastech a krajinách po těžbě - tzv. "post-mining landspace". Jasně vymezuje přesně ty relikty průmyslové éry, které jsou pro možné nové využití vhodné. Výsledky projektu by tak měli komplexně shrnout skladbu důlní těžební techniky a naznačit její výhledové možnosti zapojení do nedestruktivního architektonicko-krajinářského vnímání těžebních lokalit Ústeckého kraje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.