Výzkumné projekty

Hodnotící simulační modely prostorového utváření měst

Projekt poskytne systematick´y pˇrehled souˇcasn´eho stavu pozn´an´ı v oboru simulaˇcn´ıho modelov´an´ı pouˇzit´eho na hodnocen´ı prostorov´eho rozvoje mˇest v ˇCesk´e republice a v zahraniˇc´ı. Pˇrehled bude doplnˇen nˇekolika pˇr´ıpadov´ymistudiemi,jejichˇz ´uˇcelem je detailnˇeanalyzovataplikacivybran´ych simulaˇcn´ıchmodel˚u na hodnocen´ı prostorov´eho rozvoje mˇest. V dalˇs´ı f´azi v´yzkumn´eho projektu budou jednotliv´e simulaˇcn´ı modely vyhodnoceny na z´akladˇe jejich schopnosti

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.